KURZY NESKONČILY! JDEME DO VĚTŠÍ HLOUBKY A PROVOZUJEME JE NA INDIVIDUÁLNÍ BÁZI.
Zpět do obchodu

Registrace

Obchodní podmínky

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 197458

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné www.wnoozow.store (dále jen „internetový obchod“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 1. Prodávajícím se rozumí společnost Wnoozow Daniely Ferenčíkové IČO 06682413, se sídlem Urxova 2, Karlín, Praha 8 18600, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 197458, zabývající se poskytováním vzdělávacích služeb (výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona).
  Kupujícím je spotřebitel, který odeslal objednávku a se kterým byla uzavřena kupní smlouva. Kupující může zakoupený kurz zakoupit ve prospěch třetí osoby; o tom je však povinen informovat prodávajícího v objednávce.
 2. Účastníkem kurzu se podle těchto obchodních podmínek myslí osoba, která se bude kurzu poskytovaného prodávajícím osobně účastnit.
 3. Kontaktní údaje prodávajícího: e-mail: hello@wnoozow.com, telefon: +420 775970191 

II. Informace o kurzech

 1. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.wnoozow.store (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 5. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů (kurzů), jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prodávajícího nebo smluvních partnerů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 6. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. V případě, že kupující kupuje kurz ve prospěch třetí osoby, je kupující povinen o těchto obchodních podmínkách informovat tuto třetí osobu a zajistit jejich dodržování.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace kurzů umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere kurz, jeho počet a způsob platby.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 3. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o volných kurzech, a to včetně uvedení cen jednotlivých kurzů. Ceny kurzů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny kurzů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství objednaných kurzů, výše kupní ceny apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

IV. storno objednávky

 1. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li v obchodních podmínkách uvedeno jinak. Kupující může již odeslanou objednávku stornovat nebo změnit do doby, než je považována za vyřízenou, tj. do doby, než došlo potvrzení objednávky na elektronickou adresu kupujícího. Pokud chce kupující odeslanou objednávku stornovat, lze to provést těmito způsoby:
 • emailem na adresu   hello@wnoozow.com
 • telefonicky na telefonní číslo: +420 775970191
 • písemně na adresu prodávajícího uvedenou shora
 1. Pokud se na základě storna nebo změny bude celková cena již uhrazené objednávky snižovat, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o způsobu vrácení peněz.

V. Zrušení a změna konání kurzu

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti a dohodne s ním další postup.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

VI. Cenové a platební podmínky

 1. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu cenu za účast na kurzu ve výši stanovené objednávkou zákazníka v souladu s nabídkou prodávajícího.
 2. Cena za účast na kurzu se hradí v jedné splátce předem na bankovní účet číslo: 1354802013/3030 vedený u Airbank, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nebo pokud tak nestanoví tyto obchodní podmínky.
 3. Není-li cena za účast na kurzu uhrazena prodávajícímu řádně a včas, je prodávající oprávněn odmítnout vstup účastníkovi kurzu na místo konání kurzu. V takovém případě nemá kupující nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu.
 4. Faktura za kurz může být vystavena i na třetí osobu, a to dle požadavků kupujícího. Kupující je však povinen tuto skutečnost uvést ve své objednávce a zajistit řádnou a včasnou úhradu vystavené faktury.

VII. Osobní údaje

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 7 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Účastníci kurzu mají právo na vstup do prostor určených ke konání kurzu.
 2. V průběhu konání kurzu nejsou účastníci kurzu oprávněni vzdalovat se z prostor určených ke konání kurzu bez vědomí lektora. Účastník bere na vědomí, že není možné kurz přerušovat v případě, kdy se účastník vzdálí z prostor konání kurzu.
 3. Účastníci kurzu jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat pokyny lektora.
 4. Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy. Při manipulaci s přístroji jsou účastníci kurzu povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví svého a ostatních účastníků kurzu.
 5. Lektor je oprávněn vyloučit z účasti na konání kurzu účastníky kurzu, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora, dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu v jejich účasti na kurzu. V takovém případě nemá účastník, resp. kupující nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu.
 6. Zákazník se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek též účastníky kurzu, které se zúčastní kurzu na základě jím učiněné objednávky v souladu s těmito obchodními podmínkami.
 7. Účastník bere na vědomí, že prodávající je oprávněn pořizovat z jednotlivých kurzů fotografie a/nebo audiovizuální záznam, které může následně použít pro svoji propagaci na webových stránkách prodávajícího a/nebo na svých sociálních sítích.

IX. Zrušení a změna kurzu

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu, a to v těchto případech:
 • nejpozději 3 dny před konáním kurzu není obsazen kurz minimálním počtem účastníků, tj. minimálně 2 osobami;
 • lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu;
 • v provedení kurzu bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. havárie ve školících prostorách, přerušení dodávky elektřiny nebo vody do školících prostor apod.).
 1. V případě, že prodávající zruší konání kurzu, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit kupujícímu a/nebo účastníkovi, a to způsobem, kterým byla potvrzena objednávka a současně telefonicky či elektronickou poštou tak, aby byl kupující a/nebo účastník co nejdříve informován.
 2. V případě zrušení konání kurzu je prodávající povinen nabídnout kupujícímu nebo účastníkovi účast na kurzu v náhradním termínu. V případě, že kupující a/nebo účastník účast na konání kurzu v náhradním termínu nepotvrdí ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení nabídky prodávajícího, a to způsobem pro doručení objednávky, má se za to, že účast na konání kurzu v náhradním termínu odmítá. V případě, že zákazník účast na konání kurzu v náhradním termínu odmítl, či v případě, že konání kurzu v náhradním termínu není možné, zavazuje se prodávající ve lhůtě 10 pracovních dnů od zrušení kurzu vrátit kupujícímu dosud uhrazenou cenu kurzu.
 3. V případě, že účastník kurzu z jakýchkoliv důvodů nemůže absolvovat kurz, zavazuje se účastník toto neprodleně emailem oznámit prodávajícímu. Prodávající je oprávněn ponechat si v případě, že účastník svoji účast na kurzu odvolá ve lhůtě kratší než 7 dnů před dnem konání kurzu, nebo se na kurz nedostaví, storno poplatek ve výši poloviny ceny ze zakoupeného kurzu. Kupující tímto souhlasí s tím, že část uhrazeného kurzu byla prodávajícím jednostranně započtena vůči povinnosti hradit shora uvedený storno poplatek. V případě, že se účastník odhlásí z kurzu ve lhůtě delší než 7 dnů před dnem konáním kurzu, bude kupujícímu vrácena plná cena na účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.
 4. V případě, že to provozní situace prodávajícímu umožňuje, mohou se smluvní strany dohodnout na změně kurzu tak, aby se jich účastník mohl zúčastnit; tuto změnu je však možné provést maximálně jednou.

X. Odpovědnost za škodu

 1. Účastníci kurzu jsou povinni před započetím kurzu požádat lektora o uložení vnesených věcí do místa pořádání kurzu, jejichž hodnota přesahuje částku 2.000,- Kč, na zvláštním místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá prodávající za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 2946 a násl. občanského zákoníku tím není dotčeno.
 2. Kupující odpovídá za škodu způsobenou provozovateli a/nebo ostatním účastníkům.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou objednávkou či těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 1. 10. 2020.

 

 

 

Zpět do obchodu